Quy chế xét nâng lương trước thời hạn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Bình
Ngày gửi: 15h:23' 20-01-2015
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT LÂM HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY CHẾ
Nâng lương trước thời hạn
(Ban hành kèm theo quyết định số ngày tháng 11 năm 2014
của Hiệu trưởng trường THCS Tân Hà )


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích yêu cầu:
Quy chế Nâng lương trước thời hạn trong nhà trường nhằm phát huy, khuyến khích tinh thần làm việt của toàn thể các thành viên trong trường góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học của nhà trường, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng, duy trì kỷ cương nề nếp – dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy. Tránh, ngăn chặn tư tưởng ỷ lại, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, trốn tránh, hời hợt, qua loa trong công việc.
Điều 2.
Quy chế nâng lương trước thời hạn hỗ trợ trong công tác thi đua khen thưởng là điều kiện nâng cao chất lượng dạy học cho CB-GV-CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện.
Tự nguyện, tự giác, công khai, dân chủ và công bằng.
Chương II
NỘI DUNG
Điều 3. Công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có đủ 3 điều kiện:
1. Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch.
2. Tại thời điểm ngày 31/12 năm xét còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.
3. Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng luôn hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên, được cơ quan đơn vị quyết định khen thưởng.
4. Tỉ lệ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc mỗi năm không quá 10% tổng số CB,CC,VC thuộc biên chế trả lương của cơ quan.
5. Một người không tăng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp trở lên trong cùng chức vụ, ngạch.

Điều 4. Thứ tự ưu tiên đối tượng bình xét.
1. Xét những người có thành tích cao xuống thấp cho đủ số lượng được xét nâng lương trước thời hạn trong năm.

2. Nếu trong cùng một cấp độ thành tích có số lượng người nhiếu hơn số lượng người được xét trong quy định (10% tổng số CB,CC,VC thuộc biên chế trả lương của cơ quan) sẽ ưu tiên thứ tự như sau;

a. Người có nhiều thành tích trong những năm liên kề trước đó 6 năm tính đến 31/12 của năm xét.
b. Người lần đầu được xét nâng lương trước thời hạn.
c. Người có thâm niên trong nghề nhiều hơn.
d. Trong trường hợp không phân định được thì hội đồng xét bỏ phiếu kín để chọn người có số phiếu đồng ý được nâng lương trước hạn theo thứ tự từ cao đến thấp.

Điều 5. Tiêu chuẩn và cấp độ khen thưởng để xét nâng lương trước thời hạn.
Theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nhà trường và Công đoàn phối hợp xây dựng, thông báo qui chế này đến từng giáo viên và công khai tại văn phòng từ đầu năm học. Mọi thành viên đều có thể tham gia góp ý xây dựng.
Điều 7. Với phương châm dân chủ, thẳng thắn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật giúp đỡ lẫn nhau xây dựng tập thể đòan kết vững mạnh.

TM.BCHCĐ HIỆU TRƯỞNG
CT
Nguyễn Xuân Hoàng Nguyễn Văn Hoạt


PHÒNG GD&ĐT LÂM HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TÂN HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : / QĐ - THCS Tân Hà, ngày tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN HÀ
Căn cứ vào Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc;
Thực hiện công văn số 683/SNV- ĐTQLCBCCVC ngày 25/7/2013 của Sở Nội vụ Lâm Đồng về việc nâng lương theo niên hạn, trước thời hạn cho CB,CC,VC và người lao động;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THCS Tân Hà,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy chế nâng lương trước thời hạn của trường THCS Tân Hà (Có quy chế kèm theo).
 
Gửi ý kiến